O nás

Kto sme?
Stormchasers.sk je projekt zameraný na dokumentáciu búrok a tvoríme prvú oficiálnu skupinu ľudí tohto druhu na Slovensku.
Sme tím ľudí, ktorých veľkým koníčkom je počasie, meteorológia a všetko čo s tým súvisí. Našou špecializáciou je hlavne Stormchasing, resp. lov búrok.
Každý jednotlivec z nášho tímu už má niekoľko ročné skúsenosti, ktoré nabral počas samostatných výjazdov za búrkami ešte v čase, keď sme netvorili jeden tím. Naše základy sa datujú na august 2009, kedy sme sa spojili a vytvorili slovenský tím lovcov búrok pod pracovným a prezentačným názvom Stormchasers.sk.
Od roku 2019 sme oficiálne zaregistrovaní ako Občianske združenie, IČO:52466914.
 
Čo je stormchasing?
Doslovný preklad je lov, či naháňanie búrok. Ide o činnosť, kedy jednotlivec, či už individuálne alebo v skupine pozoruje, dokumentuje a študuje konvektívne javy, predovšetkým búrky, za ktorými zvyčajne cestuje aj niekoľko stoviek kilometrov. Takýto človek sa volá „stormchaser“ alebo jednoducho „chaser“. V prípade príliš veľkých vzdialeností môžu byť chaserom nápomocný aj „spotteri“, ktorí sa od chaserov líšia len tým, že za búrkami necestujú, ale pozorujú počasie v mieste bydliska alebo tam kde sa momentálne nachádzajú a môžu podať veľmi užitočné informácie, prípadne poskytnúť hodnotný foto/video materiál nám, chaserom.

Cieľ nášho projektu?
Predmetom nášho záujmu je štúdium búrok a búrkových systémov ako celku, vrátane javov spojených s nimi, medzi ktoré patrí napríklad downburst, nárazový vietor, silné lejaky, krúpy, blesky, tornáda atď.
Hlavným cieľom nášho projektu je pozorovať, pochopiť a čo najlepšie zdokumentovať čo možno najviac búrkových javov na Slovensku počas roku od ich vzniku až po zánik, ich podmienky na vývoj a zánik ako aj chrániť majetok a obyvateľstvo pred škodami či ujmou na zdraví spôsobenou počasím vo forme zvýšenia povedomia laickej verejnosti v tomto obore najmä formou článkov na týchto stránkach, vytvorením siete spotterov a v neposlednom rade aj spoluprácou so Slovenským Hydrometeorologickým Ústavom (SHMÚ).